SEKCJA LESSU

Komitet Badań Czwartorzędu PAN

Publikacje XX wiek

Spis treści:

Zarys treści

Charakterystyka obszaru

Cechy i właściwości lessów

Jednostki litologiczne (less starszy, less młodszy, wtórne pokrywy materiału lessowego)

Charakterystyka młodszych pokryw lessowych (skład mechaniczny, cechy chemiczne, porowatość)

Malakofauna

Stratygrafia pokryw lessowych

Geneza lessów (przegląd teorii, pochodzenie materiału, transport, obszar akumulacyjny, zróżnicowanie facjalne)

Ogólne kierunki przebiegu zdarzeń morfogenetycznych

Jersak J., 1965, Stratygrafia i geneza lessów okolic Kunowa, Acta Geographica Lodziensia, 20.

Najważniejsze polskie monografie o lessach

Spis treści:

Zagadnienia typowości lessu

Proces eolicznej sedymentacji pyłu lessowego w badaniach eksperymentalnych

struktury sedymentacyjne w lessach

rekonstrukcja procesów sedymentacji lessów na terenie Polski

Prawidłowości sedymentacji lessów

Cegła J., 1972: Sedymentacja lessów Polski.

Spis treści:

A.E.Dodonov - Stratigraphy and paleogeography of loess in Middle Asia

Maruszczak H., Loesses in Poland, their stratigraphy and paleogeographical interpretation

 Minkov M., Donchev P., Evlongiev J. - Loess stratigraphy of North-East Bulgaria

Pecsi M. - Stratigraphical subdivision of Hungarian Young and Old Loess

Velichko A.A., Morozova T.D., Udartsev V.P. - Stratigraphy of loess and of fosil soils within the russian Plain and their correlation with rhytmes of oceanic bottom deposits

Bolikhovskaya N.S. - Paleogeography and stratigraphy of Valdai (Wurm) Loesses of the South-West part of the East-European by palynologcal data

Nachev V.P. - Iciness of the russian loess deposits at the cryogene stage of late Pleistocene

Zelikson E.M. - On the palynological characteristic of the Late Valdai Loess in the centre of russian Plain

Buraczyński J., Rzechowski J., Wojtanowicz J. - The condition and course of the sedimentation of Older and Younger Loess in the Wożuczyn Profile (SE Poland)

Dolecki L. - Differentation ofgrain size of the Vistulian Loesses on the Grzeda Horodelska Plateau (SE Poland)

Harasimiuk M. - Lithologic properities as indices of the sedimentation conditions of the Vistulian loesses in the eastern part of nałęczów Plateau (SE Poland)

Konecka-Betley K., Czepińska-Kamińska D., Zagórski Z. - Development and properities of paleosols in the loess section at sandomierz (SE Poland)

Kostlik J. - Problems of the lithology and stratigraphy of loess of eastern Slovakia

Maruszczak H., Tkacz M. - The importenmce of paleomagnetic investigations for the stratigraphic anaysis of loesses on the example of the section at Łopatki (SE Poland)

Sudoakowa N.G., Bazilevskaya L.I. - Dependence of loess-like loams litholohy and composition of underlying rocks in Central Russia

Wilgat M. - Clay minerals in two loess profiles near Przemyśl (SE Poland)

Maruszczak H (ed.)., 1986: Problems of the stratigraphy and paleogeography of loesses. Annales UMCS, sec. B, vol. XLI.

Spis treści:

J. Jersak - Lessy formacji umiarkowanie wilgotnej na Płaskowyzu Głubczyckim

J. Jersak - Osady rzeczne pełni piętra zimnego wisły w dolinie Wieprza między Szczebrzeszynem a Łańcuchowem

J. Jersak, K. Sendobry - Osady rzeczne piętra zimnego wisły doliny Bierwaki na przykładzie kopalni piasków podsadzkowych w Kotlarni

Z. Śnieszko - Odbicie ekstremalnych zdarzeń w ewolucji suchych dolin na Roztoczu

Z. Śnieszko, S. Grygierczyk- Osady kopalnej bruzdy w Bronocicach i ich związek z działalnością człowieka w Neolicie 

Less i osady dolinne, J.Jersak (red.), 1991, Wyd. UŚ, Katowice.

Spis treści:

A. Ogólna charakterystyka lessów:

H. Maruszczak - Ogólna charakterystyka lessów w Polsce

H. Maruszczak - Zróżnicowanie stratygraficzne lessów polskich

Z. Frankowski - geologiczno-inżynierska charakterystyka lessów w Polsce

 B. Część szczegółowa - charakterystyka poszczególnych profili

Podstawowe profile lessów, H. Maruszczak (red.), 1991, Wyd. UMCS, Lublin.

Contents:

Summary

Introduction

Evolution of the views on the origion of loess

Classical loess zones (the Chinese eolian province, the Central Asiatic eolian Provinces (of the Middle Asia, the caspian Black Sea, the Caucasus and Crimea)

Loess of warm zone (Southern Asia, North Africa and the Maditerranean region)

References

Loess and loess-like deposits, S.Z. Różycki, 1991, Ossolineum, Wrocław.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozmieszczenie pokryw lessowych

Morfologia dolin

Litologia i stratygrafia lessów oraz osadów dolinnych

Paleogeografia piętra zimnego na przykładzie piętra wisły

Uwagi o ewolucji dolin rzecznych na lessowych obszarach Wyżyn Polskich

Model czwartorzędowej cykliczność morfogenetycznej na obszarach lessowych w Polsce i najbliższym otoczeniu

Postwarciańska ewolucja wyżyn lessowych w Polsce, J. Jersak, K. Sendobry, Z. Śnieszko, 1991,  Wyd. UŚ, Katowice.

Spis treści:

Specyfika badań paleogeograficznych w obszarach lessowych

Litologiczne zróżnicowanie osadów budujących dna dolin w lessowych zlewniach Wyżyn Polskich

Stratygrafia i paleogeografia górnego piętrawisły i holocenu na podstawie badań osadów budująych dna dolin w zlewniach lessowych Wyżyn Polskich

Ewolucja doliny Wisły a ewolucja systemu dolinnego na lessach Wyżyn Polskich

Podstawy do porównania ewolucji wyżyn lessowych w czasie ostatnich 15 000 lat z ewolucją innych regionów w Polsce

Wnioski końcowe

Ewolucja obszarów lessowych Wyżyn Polskich, Z. Śnieszko, 1995, Wyd. UŚ, Katowice.

Spis treści:

Wstęp

Podstawy podziału stratygraficznego utworów lessowych

Metodyka i zakres prac terenowych i laboratoryjnych

Główne cechy fizjograficzne terenu badań

Profile utworów lessowych i ich interpretacja litologiczno-stratygraficzna

Litologia i stratygrafia najstarszych utworów lessowych południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej

Paralelizacja stratygraficzna mezoplejstoceńskich utworów lessowych Grzędy Horodelskiej z utworami lessowymi Rosji i Ukrainy

Wnioski

Litologia i stratygrafia mezoplejstoceńskich utworów lessowych południowo-wschodniej części Wyżyny Lubelskiej, L. Dolecki, 1995, Wyd. UMCS, Lublin.

Spis treści:

Podstawowe problemy oraz cele badawcze

Charakterystyka składu mechanicznego lessów

Skład ziarn elementarnych w górnych lessach vistuliańskich

Stopień agregatyzacji lessów

Skład mineralny górnych lessów vistuliańskich

Skład chemiczny górnego lessu vistuliańskiego

Dyskusja wyników

Uwagi końcowe

Litogeneza górnego lessu na Wyżynach Polskich i na Nizinie Śląskiej, K. Dwucet, 1999, Wyd. UŚ, Katowice.

Spis treści:

 

Chronostratygrafia oraz warunki sedymentacji lessów południowo-zachodniej Polski na przykładzie Płaskowyżu Głubczyckiego i Wzgórz Trzebnickich, Jary Z., 1996, Wyd. UWr, Wrocław.