SEKCJA LESSU

Komitet Badań Czwartorzędu PAN

Publikacje XXI wiek

Najważniejsze polskie monografie o lessach

Spis treści:

Wprowadzenie

Problem, cel i zadania badawcze

Terytorialny zakres badań

Metody badań

Charakterystyka litologiczna-sedymentologiczna osadów lessowych i osadów współtowarzyszących

Analiza litofacjalna osadów lessowych i osadów otoczenia

Związek osadów lessowych ze strefą peryglacjalną

Paleogeograficzne znaczenie występowania osadów lessowych w rekonstrukcji warunków środowiska peryglacjalnego na obszarze ostatniej deglacjacji

Zebranie wyników

Późnoplejstoceńskie osady lessowe na seriach glacjalnych północnozachodniej Polski oraz ich paleogeograficzne znaczenie , K. Issmer, 2000, Wyd. PTPN, Poznań.

Spis treści:

A. Ogólna charakterystyka lessów:

H. Maruszczak - Schemat stratygrafii lessów i gleb śródlessowych w Polsce

T. Madeyska—Stanowiska paleolityczne  w Polsc

K. Dwucet - Warunki sedymentacji lessów młodszych górnych w Polsce południowej w świetle analizy mikroform występowania węglanów

H. Maruszczak - Korelacja pięciu ostatnich glacjalnych cykli akumulacji lessów w Polsce z globalnymi rytmami zdarzeń paleogeograficznych

B. Część szczegółowa - wykaz profili: Stefankowice, Zadębce, Muratyń, Goraj, Zwiartów, Janówka, Skowieszyn, Kamień Plebański, Polanów Samborzecki, Bodzechów, Hebdów, Trawniki, Szpitary, Buszkowice, Siedliska, Tarnawce 2, zalesie, Nowy Sącz-Załubińcze, Racibórz-Ocice, Dzierżysław, Zaprężyn.

Podstawowe profile lessów II, H. Maruszczak (red.), 2001, Wyd. UMCS, Lublin.

Spis treści:

Wstęp

Główne elementy środowiska geograficznego

Profile lessów i utworów lessopodobnych neoplejstoceńskich Grzędy Horodelskiej i ich interpretacja  genetyczna, litologiczna i chronostratygraficzna

Charakterystyka litologiczno-stratygraficzna lessów neoplejstoceńskich i gleb kopalnych grzędy horodelskiej

Podsumowanie i główne wnioski

Podstawowe profile lessów neopljstoceńskich Grzędy Horodelskiej i ich interpretacja paleogeograficzna, 2002, L. Dolecki, Wyd. UMCS, Lublin.

Spis treści:

Budowa geologiczna i środowisko przyrodnicze Naddniestrza halickiego - M.Łanczont, A.Boguckyj, J.Krawcuk, A.Jacysyn

Historia badań czwartorzędu i rzeźby Naddniestrza halickiego - M.Łanczont, A.Boguckyj

Badane profile lessowe i stanowiska paleolityczne Naddniestrza halickiego - M.Łanczont, A.Boguckyj, A.Jacysyn

Paleomagnetyzm sekwencji lessowo-glebowych z odsłonięć Zahvizdja i Yezupil - Y.Nawrocki

Problem wyboru procedury pomiarowej w analizie termoluminescencyjnej na przykładzie datowania profilu Zahvizdja - J.Kusiak

Analiza kości ze stanowiska Halyc i Mezygiricy metodą uranowo-torową - H.Hercman, P.Gorka

Analiza uziarnienia utworów lessowych Naddniestrza halickiego - C.Seul

Badania minerałów ciężkich osadów pyłowych Naddniestrza halickiego - R. Racinowski

Analiza gleb kopalnych stanowiska Yezupil  - K.Konecka-Betley, T.Madeyska

Analiza pyłkowa górnoplejstoceńskich lessów i gleb kopalnych stanowisk Yezupil  i Halyc - M.Komar

Malakofauna lessów Naddniestrza halickiego - W.P.Alexandrowicz, R.Dmytruk, M.Łanczont

Zwierzęce szczątki kostne ze stanowiska Halyc  - P.Wojtal

Paleolit Naddniestrza halickiego - K.Cyrek, O.Sytnik

Stratygrafia lessów Naddniestrza halickiego - A.Boguckyj, M.Łanczont

Lessy i paleolit  Naddniestrza halickiego (Ukraina), 2002, T.Madeyska (red.), Studia Geologica Polonica, vol. 119, Kraków.

Wstęp i cel pracy

Przegląd metod badawczych

Matodyka i zakres badań własnych (Charakterystyka obiektu; Ocena erozji i akumulacji na podstawie rekonstrukcji budowy profilu gleby; Rozbryzg gleby; Spływ powierzchniowy i zmyw gleby; Przemieszczanie gleby pod wpływem zabiegów uprawowych)

Wyniki i dyskusja (Ocena erozji i akumulacji na podstawie rekonstrukcji budowy profilu; Rozbryzg gleby; Erozja wodna na poletkach utrzymywanych w czarnym ugorze; Erozja wodna na poletkach z roślinami uprawnymi; Przemieszczanie gleby pod wpływem zabiegów uprawowych; Porównanie erozji wodnej i uprawowej)

Podsumowanie

Wnioski

Rejman J., 2006: Wpływ erozji wodnej i uprawowej na przekształcanie gleb i stoków lessowych. Acta Agrophisica, Rozprawy i monografie, 2006 (3), Inst. Agrofizyki PAN, Lublin.

Less i jego definicje

Przedmiot i obszar badań oraz cele i metody badawcze

Stratygrafia górnoplejstoceńskich sekwencji lessów i gleb kopalnych w niektórych krajach Europy Środkowej

Charakterystyka jednostek lito- i pedostratygraficznych górnoplejstoceńskiej sekwencji lessów i gleb w Polsce i zachodniej części Ukrainy

Zmiany klimatu zapisane we właściwościach litologicznych sekwencji lessowo-glebowych

Zjawiska peryglacjalne w górnoplejstoceńskiej sekencji lessowo-glebowej obszaru badań

Podsumowanie i wnioski

Jary Z., 2006: Zapis zmian klimatycznych w górnoplejstoceńskich sekwencjach lessowo-glebowych w Polsce i Zachodniej części Ukrainy. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 1, Wrocław.

Książka prezentuje wyniki badań paleogeograficznych lessów i śródlessowych gleb kopalnianychna przykładzie trzech profili neoplejstoceńskich (Nieledew, Polanów Samborzecki, Odonów II), należących do grupy reperowych stanowisk reprezentatywnych dla polskeij części europejskiego pasa lessów. Zastosowanie metody mikromorfologicznej pozwoliło na sprecyzowanie lokalizacji obszarów alimentacyjnych lessów oraz scharakteryzowanie procesów odpowiedzialnych za ich cechy nabyte w poszczególnych stadiach genetycznych. Ponadto wnioski paleogeograficzne zostały wykorzystane w modelach pedosedymentacyjnych skonstruowanych oddzielne dla każdego z badanych stanowisk.

Mroczek P., 2008: Interpretacja paleogeograficzna cech mikromorfologicznych neoplejstoceńskich sekwencji lessowo-glebowych. Wyd. UMCS, Lublin.