Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków

Komitet Badań Czwartorzędu, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Fakultet Geograficzny, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franko, Lwów

Instytut Nauk Geologicznych, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów

Katedra Geologii i Hydrologii, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, Równe

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Wydział Geologiczny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im Jana Pawła II, Biała Podlaska

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin

 

III Komunikat

 

Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie udziału w Seminarium!

Poniżej zamieszczamy zaktualizowane informacje.

 

 

Jubileuszowa, XX edycja Seminarium

stwarza wyjątkową okazję do oceny dotychczasowego stanu rozpoznania

stratygrafii plejstocenu strefy glacjalnej i peryglacjalnej w Polsce i na Ukrainie,

oraz wskazania nowych kierunków/problemów badawczych.

 

Terenowym materiałem do dyskusji będą najnowsze wyniki badań nad stratygrafią plejstocenu na Nizinie Podlaskiej, uzyskane głównie w ramach realizacji projektów MNiSW/NCN:

„Klimatyczne cykle środkowego plejstocenu w zapisie sukcesji osadowej w rejonu Łukowa”(Polska E)
(kierownik – Sławomir Terpiłowski)

Rekonstrukcje środowiskowe i klimatyczne oparte na multidyscyplinarnych badaniach
długich sekwencji pyłkowych z dolnego i środkowego plejstocenu Polski

(kierownik – Renata Stachowicz-Rybka)

 

W tym „stratotypowym” dla stratygrafii plejstocenu Polski obszarze, zaprezentowane zostaną sekwencje osadowe od okresu MIS 15, dokumentujące główne ogniwa kompleksu południowo- środkowo-
i północnopolskiego: osady jeziorne z interglacjału ferdynandowskiego, osady glacjalne ze zlodowacenia san 2, osady rzeczne z interglacjału mazowieckiego, osady glacjalne ze zlodowacenia odra, poziom pedogeniczny z interglacjału lubelskiego, poziom kriogeniczny i osady glacigeniczne ze zlodowacenia warta oraz osady jeziorne z interglacjału eemskiego i zlodowacenia wisła.


Komitet organizacyjny:

dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS – przewodniczący

mgr Karolina Łabęcka – sekretarz

dr Przemysław Mroczek – sekretarz

dr hab. Renata Stachowicz-Rybka

prof. dr hab. Tomasz Zieliński

dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS

dr hab. Piotr Czubla, prof. UŁ

dr hab. Paweł Zieliński

dr Anna Orłowska

prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz

dr Robert Sokołowski

dr Marcin Żarski

dr hab. Małgorzata Roman, prof. UŁ

 

Komitet naukowy:

dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS – przewodniczący

prof. dr hab. Andryi Bogucki

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

prof. dr hab. Petro Gozhik

prof. dr hab. Leszek Lindner

prof. dr hab. Maria Łanczont

prof. dr hab. Leszek Marks

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

doc. Iwan Zaleski

 

 

PROGRAM SEMINARIUM:

 

2 lipca 2018 r. (poniedziałek):

 

13.00-14.00: rejestracja uczestników (Pensjonat Panorama, Mielnik, ul. Brzeska 67)

14.00-15.30: obiad

16.00-18.00: sesja plenarna

Андрій Богуцький, Петро Гожик, Марія Ланчонт, Олена Томенюк, Андрій Яцишин, Роман Дмитрук, Іван Залеський: Роль польових українсько-польських семінарів у вивченні льодовикового комплексу України та Польщі

Leszek Marks, Leszek Lindner: Korelacja zlodowaceń i interglacjałów Polski, Białorusi i Ukrainy

Andriy Bogucki, Maria Łanczont: Stratygrafia kompleksów lessowo-glebowych strefy peryglacjalnej zachodniej części Ukrainy

Renata Stachowicz-Rybka. Irena A. Pidek, Marcin Żarski, Hanna Winter, Olga Rosowiecka, Jarmiła Krzymińska, Witold P. Alexandrowicz, Jerzy Nitychoruk, Monika Rzodkiewicz, Adam Walanus, Michał Woszczyk: Rekonstrukcje środowiskowe i klimatyczne oparte na multidyscyplinarnych badaniach długich sekwencji pyłkowych z dolnego i środkowego plejstocenu Polski

Sławomir Terpiłowski, Tomasz Zieliński, Piotr Czubla, Irena A. Pidek, Anna Orłowska, Paweł Zieliński, Przemysław Mroczek, Jarosław Kusiak, Marzena Małek, Anna Hrynowiecka, Stanisław Fedorowicz: Klimatyczne cykle kompleksu środkowopolskiego w zapisie sukcesji osadowej w rejonie Łukowa (Polska E)

19.00: uroczysta kolacja

 

3 lipca 2018 r. (wtorek):

7.00-8.00: śniadanie

8.30-19.00: sesja terenowa – Łuków i okolice

Irena A. Pidek, Renata Stachowicz-Rybka, Marcin Żarski, Marzena Małek

Stanowisko Łuków

Sukcesja ferdynandowska

Sławomir Terpiłowski, Tomasz Zieliński, Piotr Czubla, Irena A. Pidek, Paweł Zieliński, Anna Orłowska, Jarosław Kusiak, Anna Hrynowiecka, Marzena Małek

Stanowisko Kolonia Domaszewska

Sekwencja osadów zlodowacenie san 2 – interglacjał mazowsze

Sławomir Terpiłowski, Tomasz Zieliński, Piotr Czubla, Paweł Zieliński, Przemysław Mroczek, Anna Orłowska, Irena A. Pidek, Stanisław Fedorowicz, Marzena Małek

Stanowiska Wólka Zagórna, Kaczory

Sekwencja osadów zlodowacenie odra – zlodowacenie warta

Irena A. Pidek, Sławomir Terpiłowski

Stanowisko Wiśniew

Interglacjał eem

20.00: kolacja

 

4 lipca 2018 r. (środa):

8.30-9.30: śniadanie

10.00-13.00: sesja referatowa

Aleksej Krokhmal’, Мaryna Komar: Rekonstrukcja paleokrajobrazów Ukrainy w czasie MIS 20-12 według danych paleontologicznych

Małgorzata Roman: Kinetostratygrafia w rekonstrukcji zdarzeń glacjalnych na przykładzie badań z rejonu Kotliny Płockiej

Leszek Lindner, Marcin Szymanek: Kiedy Bug mógł łączyć się z Prypecią?

11.00-11.30: przerwa kawowa

Robert J. Sokołowski: Dokąd płynęły rzeki Pomorza Gdańskiego w środkowym plejstocenie?

Barbara Woronko, Szymon Belzyt, Małgorzata Pisarska-Jamroży, Łukasz Bujak: Spękane klasty w glacitektonicznie zaburzonych osadach (Koczery, E Polska)

Zdzisław Jary, Piotr Moska, Marcin Krawczyk, Jerzy Raczyk, Jacek Skurzyński: Chronostratygrafia późnoplejstoceńskich sekwencji lessowo-glebowych w Polsce

Jerzy Nitychoruk, Fabian Welc, Marta Chodyka, Tomasz Grudniewski, Leszek Marks, Anna Rogóż, Abdelfattah Zalat, Łukasz Zbucki, Bartosz Zegardło: Osadnictwo na Pojezierzu Iławskim i jego implikacje w sedymentacji jeziornej

13.30-14.30: obiad

14.30-18.00: sesja terenowa – Mielnik i okolice

Karolina Łabęcka, Sławomir Terpiłowski

Stanowisko Mielnik - kopalnia kredy

Wychodnia kredy piszącej – osobliwość geologiczna

Sławomir Terpiłowski, Radosław Dobrowolski

Stanowisko Mielnik – Małe Uszeście

Warciańskie deformacje glacitektoniczne „poziomu mielnickiego”

Sławomir Terpiłowski, Tomasz Zieliński, Paweł Czubla, Małgorzata Roman

Stanowisko Mielnik-Zagórze

Sekwencja osadów warciańskiej moreny czołowej „poziomu wysoczyznowego” – implikacje paleogeograficzne

Sławomir Terpiłowski, Marta Kusznerczuk, Karolina Łabęcka

Stanowisko Mielnik – Góra Zamkowa

Przełom Bugu pod Mielnikiem – ewolucja systemu fluwialnego

20.00: kolacja (ognisko)

 

5 lipca 2018 r. (czwartek):

8.30-9.30: śniadanie

10.00-11.30: sesja referatowa i posterowa

Referaty:

Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Jerzy Raczyk, Piotr Moska, Marcin Krawczyk: Skład chemiczny lessów pogranicza polsko-ukraińskiego na przykładzie późnoplejstoceńskiego profilu lessów w Strzyżowie k/ Hrubieszowa

Agnieszka Muzińska, Barbara Woronko, Michał Cyglicki, Zbigniew Zagórski: Wskaźniki wietrzenia poligenetycznych gleb w NE Polsce

Postery:

Aleksandra Bober, Irena Agnieszka Pidek, Marcin Żarski: Stanowisko osadów późnego glacjału Warty i interglacjału eemskiego w Strudze na Równinie Garwolińskiej – profil WH-15

Przemysław Mroczek, Radosław Dobrowolski, Irena Agnieszka Pidek, Marcin Szeliga: Rzeźba i czwartorzęd otoczenia stanowisk archeologicznych Tominy i Zawada (Przedgórze Iłżeckie)

Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Jerzy Raczyk: Badania składu chemicznego lessów w Polsce

11.30-13.00: dyskusja i podsumowanie Seminarium

13.00: obiad

 

Języki konferencyjne: polski, ukraiński, angielski, rosyjski

 

 

Miejsce konferencji:

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konferencji będzie miało miejsce w Pensjonacie Panorama w Mielniku, ul. Brzeska 67

 

I Komunikat (plik PDF)

II Komunikat (plik PDF)

III Komunikat (plik PDF)

 

Materiały konferencyjne (plik PDF)

Galeria zdjęć

 

Sprawozdanie:

             Była to XX jubileuszowa edycja seminarium realizowanego w ramach cyku polsko-ukraińskich konferencji naukowych realizowana w „stratotypowym” dla stratygrafii plejstocenu Polski obszarze.

             Uczestnikami konferencji byli zarówno polscy (22 osoby), jak też ukraińscy (5) specjaliści z zakresu geologii i paleogeografii czwartorzędu. Z Polski uczestnikami byli naukowcy z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (1), Uniwersytetu Adama Mickiewicza (1), Uniwersytetu Gdańskiego (2), Uniwersytetu Łódzkiego (2), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (6), Uniwersytetu Warszawskiego (4), Uniwersytetu Wrocławskiego (2), Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podlaskiej (1), Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (1).  Stronę ukraińską reprezentowali specjaliści z Instytutu Nauk Geologicznych Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie (2 osoby), Narodowego Uniwersytetu im. I.Franko we Lwowie (2) i Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem (1). W seminarium udział wzięło także czworo studentów doktorantów (UMCS – 2; UW – 1, UWr – 1).

             Podczas sesji plenarnej przedstawione stan badań nad głównymi globalnymi problemami badawczymi czwartorzędu, realizowanymi przez międzynarodowe zespoły badawcze na przykładzie polskiej, jak też ukraińskiej i białoruskiej części Podlasia. Ich dopełnieniem były referaty wygłoszone przez uczestników seminarium nawiązujące treścią do tematu przewodniego konferencji tj. paleogeografii czwartorzędu, ze szczególnym uwzględnieniem plejstocenu oraz korelacji z aktualnymi schematami stratygraficznymi w krajach ościennych.

W trakcie dwóch jednodniowych sesji terenowych organizatorzy zaprezentowali wyniki szczegółowych badań z ostatnich lat realizowane głównie w ramach dwóch grantów badawczych MNiSW i NCN:

•            „Klimatyczne cykle środkowego plejstocenu w zapisie sukcesji osadowej w rejonu Łukowa” (Polska E) (kierownik – Sławomir Terpiłowski);

•            „Rekonstrukcje środowiskowe i klimatyczne oparte na multidyscyplinarnych badaniach długich sekwencji pyłkowych z dolnego i środkowego plejstocenu Polski (kierownik – Renata Stachowicz-Rybka).

             Bezpośrednio w terenie przedstawiono wyniki badań dotyczących sekwencji osadów od okresu MIS 15, dokumentujące główne ogniwa kompleksu południowo-środkowo- i północnopolskiego: osady jeziorne z interglacjału ferdynandowskiego, osady glacjalne ze zlodowacenia san 2, osady rzeczne z interglacjału mazowieckiego, osady glacjalne ze zlodowacenia odra, poziom pedogeniczny z interglacjału lubelskiego, poziom kriogeniczny i osady glacigeniczne ze zlodowacenia warta oraz osady jeziorne z interglacjału eemskiego i zlodowacenia wisła.

             Kolejne XXI polsko-ukraińskie spotkanie zaplanowane jest na wrzesień 2019 roku w Jarosławiu (woj. podkarpackie). Opiekę merytoryczną i organizacyjną powierzono prof. dr hab. M. Łanczont i prof. dr hab. J. Nawrockiemu (UMCS Lublin).

 

Adres korespondencyjny

Dr Przemysław Mroczek

Zakład Geoekologii i Paleogeografii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin

loess@poczta.umcs.lublin.pl