Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków

Komitet Badań Czwartorzędu, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Fakultet Geograficzny, Lwowski Narodowy Uniwersytet im. I. Franko, Lwów

Instytut Nauk Geologicznych, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów

Katedra Geologii i Hydrologii, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi, Równe

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Wydział Geologiczny, Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im Jana Pawła II, Biała Podlaska

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin

 

I Komunikat

 

Jubileuszowa, XX edycja Seminarium

stwarza wyjątkową okazję do oceny dotychczasowego stanu rozpoznania

stratygrafii plejstocenu strefy glacjalnej i peryglacjalnej w Polsce i na Ukrainie,

oraz wskazania nowych kierunków/problemów badawczych.

 

Terenowym materiałem do dyskusji będą najnowsze wyniki badań nad stratygrafią plejstocenu na Nizinie Podlaskiej, uzyskane głównie w ramach realizacji projektów MNiSW/NCN:

„Klimatyczne cykle środkowego plejstocenu w zapisie sukcesji osadowej w rejonu Łukowa”(Polska E)
(kierownik – Sławomir Terpiłowski)

Rekonstrukcje środowiskowe i klimatyczne oparte na multidyscyplinarnych badaniach
długich sekwencji pyłkowych z dolnego i środkowego plejstocenu Polski

(kierownik – Renata Stachowicz-Rybka)

 

W tym „stratotypowym” dla stratygrafii plejstocenu Polski obszarze, zaprezentowane zostaną sekwencje osadowe od okresu MIS 15, dokumentujące główne ogniwa kompleksu południowo- środkowo-
i północnopolskiego: osady jeziorne z interglacjału ferdynandowskiego, osady glacjalne ze zlodowacenia san 2, osady rzeczne z interglacjału mazowieckiego, osady glacjalne ze zlodowacenia odra, poziom pedogeniczny z interglacjału lubelskiego, poziom kriogeniczny i osady glacigeniczne ze zlodowacenia warta oraz osady jeziorne z interglacjału eemskiego i zlodowacenia wisła.


Komitet organizacyjny:

dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS – przewodniczący

mgr Karolina Łabęcka – sekretarz

dr Przemysław Mroczek – sekretarz

dr hab. Renata Stachowicz-Rybka

prof. dr hab. Tomasz Zieliński

dr hab. Irena A. Pidek, prof. UMCS

dr hab. Piotr Czubla, prof. UŁ

dr hab. Paweł Zieliński

dr Anna Orłowska

prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz

dr Robert Sokołowski

dr Marcin Żarski

dr hab. Małgorzata Roman, prof. UŁ

 

Komitet naukowy:

dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS – przewodniczący

prof. dr hab. Andryi Bogucki

prof. dr hab. Petro Gozhik

prof. dr hab. Leszek Lindner

prof. dr hab. Maria Łanczont

prof. dr hab. Leszek Marks

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

doc. Iwan Zaleski

 

 

Ramowy program:

2 lipca (poniedziałek): sesja plenarna

3 lipca (wtorek): sesja terenowa (Łuków i okolice)

4 lipca (środa): sesja terenowa (Mielnik i okolice), sesja referatowa

5 lipca (czwartek): sesja referatowa, sesja posterowa, dyskusja i podsumowanie Seminarium

 

Ważne terminy:

31 stycznia 2018 r.: nadsyłanie zgłoszeń

1 kwietnia 2018 r.: uiszczenie opłaty konferencyjnej

10 kwietnia 2018 r.: II Komunikat

1 czerwca 2018 r.: nadsyłanie abstraktów

10 czerwca 2018 r.: III Komunikat wraz ze szczegółowym programem

 

Języki konferencyjne: polski, ukraiński,  angielski, rosyjski

 

Liczba uczestników: 60 osób, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Miejsce konferencji:

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konferencji będzie miało miejsce w Mielniku nad Bugiem. O szczegółach poinformujemy uczestników w II Komunikacie.

 

Opłata konferencyjna w wysokości 650 zł będzie przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu (wyżywienie i zakwaterowanie). Wpisowe nie obejmuje kosztów transportu oraz druku materiałów konferencyjnych. Organizatorzy czynią starania o dofinansowanie Seminarium. Informacje na ten temat zostaną przesłane do uczestników w II Komunikacie. 

Opłata na konto Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział w Lublinie,
al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin: Bank Pekao S.A., 63 1240 5497 1111 0010 5713 03113 z dopiskiem „Mielnik”

 

Wymogi redakcyjne: tekst bez formatowania o objętości 1 strony, czcionka 10 pkt.

 

I Komunikat (plik PDF)

 

Karta uczestnictwa (plik MS Word)

 

 

Kartę uczestnictwa oraz abstrakty należy przesłać na adres:

Dr Przemysław Mroczek

Zakład Geoekologii i Paleogeografii

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin

Tel. 81 537-68-38; tel. kom. 5000-39-242

loess@poczta.umcs.lublin.pl